Wijkpanel

Het wijkpanel is het aanspreekpunt voor bewoners en de gemeente Leeuwarden over alles wat te maken heeft met de leefbaarheid in de wijk. Verlichting, (verkeers)veiligheid, groenvoorziening, overlast in welke vorm dan ook zijn onderwerpen die vaak op de agenda staan. De gemeente informeert het wijkpanel als er besluiten worden genomen die betrekking hebben op de wijk. Het wijkpanel informeert de gemeente proactief of als er klachten of ideeën zijn van bewoners. Ook verwijst het wijkpanel wijkbewoners naar instanties of schakelt de wijkagent in, indien dat nodig is.

Daarnaast ondersteunt het wijkpanel de Wijkvereniging Oranjewijk op heel veel fronten, omdat het wijkgebouw, de speeltuin, de wijkkrant en de activiteiten van de Wijkvereniging belangrijk zijn voor de sociale cohesie in de wijk.

 
Vergaderdata wijkpanel.
In principe vergadert het wijkpanel elke tweede donderdag in de even maanden, in het wijkgebouw (Gysbert Japicxstraat 51). Aanvang 20.00 uur.

Wijkpanel Oranjewijk:
Elsiet van der Ploeg / Mirjam Pruiksma / Jochum Admiraal / Erika van Driel / Christine Pietersen (tevens contactpersoon: 06 47 - 892 112).
E-mail: wijkpanel@oranjewijk.nl 

Wijkwethouder stadsdeel Oost: Hilde Tjeerdema.
Wijkmanager gemeente Leeuwarden: Evelyn Polhuijs.
Wijkagent: Jan Vullings.